Ochrona danych

Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administratorem Państwa danych jest

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „EURO-POL” Sp. z o.o

z siedzibą: ul Cieplicka 65, (58-560) Jelenia Góra

W sprawach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować z nami:

telefonicznie: +48 75 75 572 33

e-mail kontaktowy: dispo@europoljg.eu

miejsce kontaktu bezpośredniego: ul Cieplicka 65, (58-560) Jelenia Góra

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. poszukiwania klientów, oferowania usług i prowadzenia negocjacji handlowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 2 lit. f) RODO tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest komunikacja z podmiotami zewnętrznymi w celach handlowych niezbędna do prowadzenia działalności

 1. realizacji umów zawartych w ramach świadczonych przez nas usług, w tym w zakresie zleceń przewozowych w transporcie drogowym

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 2 lit. f) tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest komunikacja z podmiotami zewnętrznymi niezbędna do realizacji zleceń transportowych przez pracowników

 1. analizy i obsługi ofert kierowanych do Przedsiębiorstwa Handlowo-Transportowego „EURO-POL” Sp. z o.o przez podmioty zewnętrzne (np. przez adres e-mail);

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 2 lit. f) tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest komunikacja z podmiotami zewnętrznymi niezbędna do oceny wartości usług oferowanych na rynku przez osoby reprezentujące potencjalnych usługodawców

 1. windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 2 lit. f) tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami w stosunku do Przedsiębiorstwa Handlowo-Transportowego „EURO-POL” Sp. z o.o

 1. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 2 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania fakt oraz w celach archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa

 1. komunikacji z potencjalnymi i aktualnymi usługodawcami i usługobiorcami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących działalności w Przedsiębiorstwa Handlowo-Transportowego „EURO-POL” Sp. z o.o

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest komunikacja z podmiotami zewnętrznymi niezbędna do prowadzenia działalności przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „EURO-POL” Sp. z o.o

 1. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
  1. w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze usługowym;
  2. ze źródeł publicznie dostępnych;

i obejmują:

 1. imię i nazwisko;
 2. nazwę firmy;
 • dane teleadresowe;
 1. informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
  1. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „EURO-POL” Sp. z o.o
  2. podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgową w tym podatkową oraz przetwarzające do celów rozliczeniowych dokumentację czasu pracy kierowców, i inne na mocy umów o przetwarzaniu danych osobowych;
  3. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane „RODO”), informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „EURO-POL” Sp. z o.o z siedzibą: ul Cieplicka 65, (58-560) Jelenia Góra
 2. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na przebieg rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 1. Administrator będzie udostępniać dane osobowe osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

 1. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia okresu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

 1. W związku z tym, że przetwarzam Pani/Pana dane osobowe, ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
  5. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
  6. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Zgłoszenie takie powinno zostać przesłane na adres: dispo@europoljg.eu
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Pani /Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym, momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych i nie będą profilowane bez wyraźnej zgody.